بررسی مشارکت زنان در تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران

حسن کارنامه حقیقی؛ نعمت الله اکبری

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  این مقاله با استفاده از رویکرد کمی و کیفی، افزایش سهم و مشارکت زنان در آموزش عالی را مورد بررسی قرار می دهد. شواهد و بررسی ها نشان می دهد که بعد از انقلاب اسلامی ایران، خصوصاً در سال های اخیر ، مشارکت زنان در آموزش عالی، حداقل از نظر کمی افزایش یافته است. در ادامه، بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو – سوان و با استفاده از تکنیک Pooling ، همگرایی ...  بیشتر