شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل زود هنگام دختران دوره راهنمایی تحصیلی

مرضیه عارفی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1383

چکیده
  این مقاله در پی آن است که به شناسایی عوامل و متغیرهای درون مدرسه ( تجارب مدرسه ) که به ترک تحصیل زودهنگام دختران دوره راهنمایی (در استان آذربایجان غربی ؟) منجر می شود، بپردازد. در این راستا ، چهار فرضیه عمده بر روی دو گروه از دختران (گروهی که ترک تحصیل کرده اند و گروهی که به تحصیل ادامه داده اند) مورد آزمون قرار گرفت . در این تحقیق معدل آخرین ...  بیشتر