نظر مدیران زن شهر شیراز درباره توانمندی مدیریتی زنان

حبیب احمدی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1385

چکیده
  اندیشمندان هنگام توجه به توانمندی‏های مدیریتی زنان در بیرون از منزل، ‌از یک سو، به ورود طیف گسترده‏ای از زنان در نیروی کار و از سوی دیگر به تبعیض علیه زنان در اشغال پست‏های مدیریتی و موقعیت‏های قدرتمند سازمانی اشاره می‌نمایند. اگر چه اشتغال زنان در سازمان‏های کار بیرون از منزل را می توان به عنوان مدرک وقوع تغییر در نظر گرفت، ولی ...  بیشتر