زنان و سریال‌های تلویزیونی

تقی آزاد ارمکی؛ جمال محمدی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1385

چکیده
  این مقاله در پی بررسی قرائت، رمزگشایی و تفسیر زنان از سریال‌های تلویزیون است. این بررسی بر مبنای رویکرد مطالعات فرهنگی انجام گرفته است. به همین دلیل، چارچوب نظری ما منظومه‌ای از نظریة هژمونی گرامشی و هال و نظریة ترکیب‌بندی در آثار گرامشی و آلتوسر و هال و لاکلاو و موفه است. این پژوهش با استفاده از روش کیفیِ مصاحبة متمرکز انجام شده ...  بیشتر