بازنمایی زنان در یک آگهی تجاری تلویزیونی

عباس کاظمی؛ آزاده ناظر فصیحی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  در این مقاله به بررسی بازنمایی زنان در یک آگهی بازرگانی تلویزیونی پرداخته می‏شود. سؤال اصلی در این جا چگونگی ارائه تصویر زن به گونه‌ای است که بازتولید فرهنگی « فنای نمادین» آنها را در جامعه به دنبال دارد. بخش بزرگی از بازنمایی‌ها در آگهی‌های تجاری زنان را در قالب نقش‌های کلیشه ای فرهنگی به تصویر می‏کشد. ما در این مقاله به مطالعه ...  بیشتر