مطالعه ی نیازها، انگیزه‌ها و مشاغل مناسب زنان در بخش‌های دولتی

عصمت دانش

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  هدف این پژوهش؛ تعیین نیازها، انگیزه‌ها و شناخت مشاغل مناسب زنان است. روش پژوهش، ارزش‌یابی است. بدین منظور از دو جامعه‌‌ی آماری– 762 نفر به‌صورت تصادفی از میان زنان شاغل در بخش‌های دولتی و 200 نفر از میان صاحب‌نظران در دست‌رس- استفاده ‌می‌شود. ابزارهای پژوهش، دو پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که از دیدِ زنانِ ...  بیشتر