دانش بومی زنان در فرآیند توسعه‌ی پایدار کشاورزی

نشمیل افشارزاده؛ عبدالحمید پاپ زن

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 115-133

چکیده
  در دهه‌های اخیر پایداری توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی انسان مطرح گردیده است. در راستای دستیابی به این هدف از جمله مهم‌ترین مسائلی که می‌بایست مورد توجه جدی قرار گیرد پایداری توسعه کشاورزی است. به نظر می‌رسد یکی از ضروریات تحقق این امر نگاه جدی به دانش بومی کشاورزی و از آن جمله دانش زنان در این زمینه است. زنان و ...  بیشتر