بررسی رابطه اعتماد به نفس و عملکرد بر اضطراب رقابتی زنان فوتبالیست آماتور و حرفه‌ای

نوشین اصفهانی؛ حمید قزل سفلو

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 135-149

چکیده
  اضطراب ورزشی، یکی از متغیرهایی است که با عملکرد ورزشی ارتباط نزدیکی دارد و در موقعیت رقابت‌های ورزشی ظاهر می‌گردد. این تحقیق با لحاظ اهمیت تأثیر منفی اضطراب رقابتی بر عملکرد ورزشکاران به مقایسه اضطراب رقابتی دانشجویان فوتسالیست زن آماتور با دانشجویان فوتسالیست زن حرفه‌ای، و رابطه آن با اعتماد به نفس و عملکرد ورزشی آنها پرداخته ...  بیشتر