نقش دانش حقوقی زنان کارمند در فرآیند مشارکت

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ اکرم رجب¬پور صادقی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1387

چکیده
  دسترسی به توسعه پایدار، نیاز به مشارکت سازمان‌یافته افراد جامعه از جمله زنان در تمام نهادها دارد. برای دستیابی به چنین هدفی (بالاترین میزان مشارکت)، کاهش محدودیت‌ها و افزایش اختیارات قانونی زنان ضروری است. در این راستا نگرش توسعه‌ای ایجاب می‌کند تا اطلاعات حقوقی، اختیارات سازمانی و مطالبات مدنی زنان با نسبت متوازنی افزایش یابد ...  بیشتر