معنا داری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان

حبیب¬اله نصیری؛ بهرام جوکار

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1387

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین معناداری زندگی و امید با شاخص‌های سلامت روان صورت پذیرفت. گروه نمونه مورد مطالعه 382 نفر از زنان شاغل فرهنگی در آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز بود. ابزارهای مورد استفاده جهت سنجش متغیرهای پژوهش عبارت بودند از: 1- پرسشنامه‌های شاخص ارزش‌مندی زندگی (LRI)، 2-مقیاس امید بزرگسالان (ADHS)، 3- رضایت از زندگی (SWLS)، 4- ...  بیشتر