بررسی سطوح و میزان توانمندی در بین اعضای تعاونی زنان روستایی (مورد مطالعه: تعاونی زنان تفیهان شهرستان شیراز)

ناصر زمانی میاندشتی؛ پوریا عطائی؛ نسیم ایزدی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.30579

چکیده
  توانمندسازی زنان به طور گسترده‌ای به عنوان یک هدف مهم در توسعه بین‌المللی شناخته شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی سطوح و میزان توانمندی اعضای تعاونی زنان روستایی تفیهان بود. جمعیت این مطالعه تمام اعضای تعاونی تفیهان 418 نفر بودند که تعداد 200 نفر از اعضا با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ...  بیشتر