منابع قدرت و تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزش بانوان

محمدحسین پناهی؛ شهناز صداقت زادگان اصفهانی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.24769

چکیده
  جامعه‌شناسان اعم از ساختارگرا و فراساختارگرا بر تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزشی تأکیده کرده و عواملی مانند سازمان و وضعیت اقتصادی را در آن موثر می‌دانند. در این تحقیق رابطه منابع قدرت اقتصادی- اجتماعی و سازمانی با نوع تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزشی بانوان مطالعه شده است. با استفاده از روش پیمایشی، داده‌های تحقیق از 30 فدراسیون ورزشی ...  بیشتر