ارزشیابی عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران

محمد آتشک

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 127-151

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.30578

چکیده
  هدف تحقیق حاضر ارزشیابی تحقق عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران به عنوان یکی از مهم-ترین اهداف ملی و بین‌المللی است، تحقیق از نوع ارزشیابی است و روش تحقیق تحلیل ثانویه داده‌های سرشماری سال 1390 است. نتایج حاکی از آن است که در مجموع در گروه‌های سنی تا 34 سال در نقاط شهری در گروه‌های سنی تا 39 سال و در نقاط روستایی در گروه‌های سنی تا 24 سال، ...  بیشتر