تأثیر شکاف جنسیتی بر رفتار انتخاباتی زنان در شهر اصفهان

عباس حاتمی؛ الهه امامی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.35480

چکیده
  تأثیر شکاف‌های جنسیتی بر رفتار انتخاباتی عموماً در قالب سه الگوی شکاف سنتی، همگرایی و تجدید نظرطلبانه صورتبندی شده اند. این مقاله با استفاده از روش پیمایشی و جمع‌آوری داده از بین 230 نفر زن و مرد در شرایط رأی‌دهی در شهر اصفهان، نشان داد که اولاً الگوی شکاف جنسیتی سنتی یا محافظه کارتر بودن زنان نسبت به مردان در این جامعه آماری ...  بیشتر