توسعه روستایی
سنجش سرمایۀ اجتماعی زنان عضو و غیرعضو تعاونی روستایی بخش مرکزی شهرستان چرام

مهدی نوری پور؛ زهرا توکلی تبار؛ شهاب میرزایی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 135-151

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2014.51359

چکیده
  بدون شک، مشارکت زنان روستایی در تعاونی‌ها تأثیر بسزایی در توسعۀ فعالیت‏ آن‌ها و توسعۀ روستاها خواهد داشت و سرمایۀ اجتماعی یکی از عواملی است که باعث حضور فعال زنان در عرصه‏های مختلف اجتماعی می‏شود. با توجه به این مهم، هدف از پژوهش حاضر سنجش سرمایۀ اجتماعی زنان عضو و غیرعضو تعاونی‏ روستایی بخش مرکزی شهرستان چرام واقع در استان ...  بیشتر