مطالعات زنان
سنجش تأثیر آموزش‌ شهروندی بر توانمندسازی زنان (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهرداری تهران)

مریم نجار نهاوندی؛ معصومه آبخوش

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 131-149

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.55210

چکیده
  شهرداری تهران براساس رویکرد محله‌محوری به ارائۀ آموزش‌های شهروندی جهت توانمندی زنان پرداخته است. با وجود گستردگی و هزینۀ زیاد این آموزش‌ها، تحقیقات منسجمی در این خصوص صورت نگرفته است. از‌این‌رو، بررسی رابطۀ آموزش‌های ارائه‌شده بر سطح توانمندی زنان هدف اصلی این تحقیق است. روش تحقیق پیمایشی و جامعۀ آماری 7000 نفر از زنان محلۀ جهاد ...  بیشتر