بازتعریف هویت زنان همسر از دست داده: مطالعه‌ای در محله‌های افسریه و عباس‌آباد تهران

مژگان بلوری؛ سهیلا علیرضانژاد

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 141-166

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.314004.1007917

چکیده
  پرسش آغازین این پژوهش عبارت است از «زنان متأهلی که همسر خود را از دست می‏دهند، چگونه هویت خود را بازتعریف می‏کنند؟» این پژوهش بر پایة رهیافت نظریة داده‌بنیاد انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبة نیمه‌ساخت‏یافته سیر زندگی و مشاهده است. نظریات گیدنز، کاستلز، جنکینز و گیلیگان در بازتعریف هویت بررسی شد. حجم نمونه 21 نفر از ...  بیشتر

جامعه شناسی
پول زنانه و تداوم حیات خانواده: پژوهشی بر خانواده‌های تهرانی

سهیلا علیرضانژاد؛ الهه خاکپور مروستی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 549-567

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.248309.1007334

چکیده
  این پژوهش در پی بررسی تأثیر افزایش پول در دسترس زنان و نقش آن در پایداری خانواده است. برای این منظور از روش ترکیبی (مرکب از مطالعۀ میدانی و پیمایش) استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته در بخش مطالعۀ میدانی و پرسش‌نامه در پیمایش است. یافته‏ها نشان می‌دهد که درآمد زن می‏تواند بر نقش سنتی مرد به‌مثابۀ نان‏آور ...  بیشتر

جامعه شناسی
تحلیل جنسیتی هزینه کرد و پس انداز پول در خانواده های تهرانی

سهیلا علیرضانژاد؛ سحر خاکپور

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 151-170

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.55988

چکیده
  پول و نحوة هزینه‌کرد آن از عواملی است که می‌تواند در خانواده تنش‌هایی گاه عمیق ایجاد کند و از‌این‌رو مهم است که به چگونگی هزینه‌کرد و ماهیت آن توجه شود. این مقاله دربارة چگونگیتفاوت‌ها و شباهت‌های رفتار زنان و مردان با پول در خانواده، می‌پرسد. برای پاسخ به این پرسش از روش ترکیبی‌ـ مطالعة میدانی و پیمایش‌ـ استفاده شد. ابزار گردآوری ...  بیشتر