مطالعات زنان
تعیین‌کننده‌های موثر بر تمایل به سزارین (مطالعۀ موردی: زنان باردار شهر تهران)

خلیل علی محمدزاده؛ پریوش افرادی اسبقرانی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 357-376

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2015.56336

چکیده
  براساس شواهد آماری نرخ سزارین در ایران بسیار بالاست. پارامترهای گوناگون در تصمیم‌گیری زنان باردار دربارۀ انتخاب روش زایمان تأثیر دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل به سزارین در زنان باردار و میزان همبستگی بین این عوامل به منظور کمک به کاهش تمایل به سزارین انجام شده است. این مطالعه به صورت مقطعی در بین ...  بیشتر