توسعه روستایی
مطالعۀ کیفی مسائل و مشکلات دختران روستایی دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه

امیرحسین علی بیگی؛ نسرین افشار؛ مهنا شاهمرادی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 63-84

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.61987

چکیده
  در کشور ما، موانع متعددی در راستای تحقق مشارکت پویای دختران روستایی در توسعه وجود دارد. شاید بتوان اذعان داشت که دختران روستایی کم‌نصیب‌ترین افراد جامعۀ روستایی هستند. شناسایی مسائل دختران روستایی می‏تواند زمینه‌ساز رفع موانع توانمند‌سازی بخشی از نیروی جوان روستایی باشد، لذا هدف این پژوهش شناسایی مشکلات دختران روستا با بهره‏گیری ...  بیشتر