مطالعات زنان
ادراک زنان از گردشگری تک‌جنسیتی، کارکردها، چالش‌ها و راهبردهای مواجهه در خانواده

ندا رضوی‌زاده؛ زهرا برادران کاشانی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 295-318

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2018.248060.1007331

چکیده
  گردشگری به‌منزلة یک فعالیت فراغتی مدرن در جوامع معاصر شناخته می‏شود. با‌این‌حال، همچون بسیاری از فعالیت‏های فراغتی، دسترسی به سفر و گردشگری توزیع برابری در میان دسته‏های مختلف اجتماعی از جمله طبقات و جنسیت‌های مختلف (زنان و مردان) ندارد. از سوی دیگر، طبقة متوسط در جامعة ایران دگرگونی‏های وسیعی را در ارزش‏ها، الگوهای رفتاری ...  بیشتر