تحلیل تجربه‌زیستۀ زنان سرپرست خانوار از زلزلۀ استان کرمانشاه

شایسته کرمخانی؛ عالیه شکربیگی؛ احسان رحمانی خلیلی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 431-462

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.305990.1007861

چکیده
  بلایای طبیعی به یک اندازه بر جمعیت درگیر تأثیر نمی‌گذارند. زنان سرپرست خانوار از گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر در موقعیت بحران‌زا هستند. نحوة مواجهة زنان با موقعیت بحران ارتباط بسیار زیادی با زمینة فرهنگی، سازوکارهای قدرت و موضوعات مرتبط با جنسیت دارد. از طرفی، عاملیت زنان نیز در این مواجهه اهمیت دارد. مقالة حاضر به تشریح تجربه‌زیستة ...  بیشتر