گفتمان‌ها و روایت‌های خط‌مشی‌گذاری عدالت‌جنسیتی در ایران: واکاوی علل و جهات تکثر برنامه‌ها و خط‌‌مشی‌ها

ناهید سلیمی؛ سیدحسین کاظمی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 269-304

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.318461.1007957

چکیده
  در‏هم‏تنیدگی فرایند برنامه‏ریزی حوزة زنان و خانواده در موضوع عدالت جنسیتی با گفتمان‏ها و جریان‏های سیاسی و اجتماعی به پیچیدگی مسائل زنان در فرایند خط‏مشی‏گذاری منجر شده است. این پژوهش کوشیده است با تأکید بر این امر که خط‏مشی‏های عدالت جنسیتی در ایران در دو دهة اخیر متکثر و متعارض بوده‏اند، به واکاوی دلایل و نحوة ...  بیشتر