توسعه روستایی
اکوتوریسم و توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستای شیب‌دراز، جزیره قشم)

لیلا وثوقی؛ مهدیه قاسمی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 593-610

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54537

چکیده
  با توجه به وجود نابرابری‌های جنسیتی که عمدتاً در بسیاری از جوامع علیه زنان دیده می‌شود، بحث توانمندسازی آن‌ها در سال‌های اخیر اهمیت خاصی یافته است. در این زمینه، تحقیقات بسیاری به رابطۀ کارایی نقش اکوتوریسم در توانمندسازی جامعۀ محلی، از طریق جلب مشارکت آنان در فعالیت‏های گردشگری، تأکید کرده است. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر ...  بیشتر