علوم سیاسی
تحلیل جنسیتی تأثیر تربیت خانوادگی بر ایستارهای دموکراتیک (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

محمودرضا رهبرقاضی؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علی عارفیان جزی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 425-438

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.56339

چکیده
  بشر، از اوان پیدایش تا کنون، نظام های سیاسی مختلفی را تجربه کرده است. اما در این میان هیچ نظامی تاکنون به اندازة نظام‏های دموکراتیک جایگاه ویژه‌ای نداشته است. از سوی دیگر، به نظر می‏رسد پیشرفت و توسعة عمیق سیاسی در جوامع در جهت رسیدن به اهداف تعیین‌شده، که از هر‌گونه افراط و تفریط به دور باشد، خصوصاَ در عرصة اجتماع و سیاست، بدون ...  بیشتر