علوم سیاسی
رابطۀ تعامل با گروه‏های مرجع و تغییر نگرش سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران با تأکید بر تفاوت‏های جنسیتی

ام البنین چابکی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 57-74

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.51350

چکیده
  نقش تعیین‌کنندۀ نگرش سیاسی در رفتار سیاسی و اهمیت شناسایی تفاوت‏های جنسیتی برای پژوهشگران حوزۀ مطالعات زنان، ضرورت پژوهش در این زمینه را آشکار می‌کند. بر‌اساس این ضرورت علمی، مطالعۀ حاضر به بررسی نقش گروه‏های مرجع دانشگاهی در تغییر نگرش سیاسی دانشجویان دختر و پسر به تفکیک جنسیت می‌پردازد. این پژوهش توصیفی‌ـ تحلیلی بوده و به ...  بیشتر

تعیین تفاوت‌های جنسیتی در گرایش جوانان به گروه‌های مرجع (مطالعه‌ی موردی: شهر سنندج)

محمدرضا حمزه‌ای؛ عبدالحمید پاپ‌زن؛ محمدامین شریفی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1389

چکیده
  هدف مقاله‌ی حاضر تحلیل تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی گرایش به گروه‌های مرجع در میان جوانان ساکن شهر سنندج از طریق روش توصیفی- پیمایشی و مقطع زمانی سال 1387 است. تعداد 627 نفر از جوانان دختر و پسر با روش نمونه‌گیریِ خوشه‌ایِ چندمرحله‌ای متناسب با سهم انتخاب شدند. روش‌های آماری مورد استفاده بیشتر شامل تحلیل همبستگی، تحلیل عاملی و رگرسیون ...  بیشتر