کارآفرینی
مفهوم‌سازی مؤلفه‌های مدل پایداری کسب‌وکارهای زنان در شهرستان بهبهان

فاطمه علی نژاد؛ مرتضی اکبری؛ نعمت اله شیری

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 717-741

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.340568.1008184

چکیده
  زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت، نقش بارزی در توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی دارند؛ بنابراین باید در جهت ارائۀ سازوکارهایی برای تقویت نقش آنان در جامعه اقدام کرد. پژوهش حاضر با هدف مفهوم‌سازی مؤلفه‌های مدل پایداری کسب‌وکارهای زنان در شهرستان بهبهان انجام گرفت. در این مطالعه، از پارادایم کیفی و روش نظریۀ بنیانی بهره گرفته شد. برای این منظور، ...  بیشتر