شناسایی عوامل مؤثر بر احساس امنیت زنان در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان خرقان غربی‌ـ شهرستان آوج)

حسن قاسملو؛ حسین کریم زاده؛ مریم محمد بیگی سلخوری

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 381-406

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.304172.1007845

چکیده
  دستیابی به توسعة پایدار روستایی بدون مشارکت هدفمند گروه‏های مختلف مردم، از جمله زنان، امکان‌پذیر نیست. ولی در حاشیه‏ قرار گرفتن زنان در جامعه و استفاده نکردن آن‌ها از امکانات و فرصت‏ها نسبت به مردان، سبب تشدید احساس ناامنی آن‌ها در جامعه می‏شود. فراهم‌کردن زمینه‏های احساس امنیت زنان روستایی در جهت بهبود کیفیت فعالیت اجتماعی ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر یزد

سیدعلیرضا افشانی؛ راضیه ذاکری هامانه

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 145-162

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.29486

چکیده
  احساس امنیت، پیشنیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و با سطح پیشرفت جوامع در ارتباط است. آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش موثری در شناخت چالش ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و در جهت تقویت زیرساخت های آن عمل می‌نماید. لذا پژوهش حاضر درصدد است تا میزان احساس امنیت اجتماعی را در بین زنان و ...  بیشتر

مقایسه ی ابعاد و زمینه های احساس ناامنی در همسران عادی و ایثارگر نمونه ی موردی استان خراسان رضوی

حسین بهروان

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1388

چکیده
  مقاله به این پرسش پاسخ میدهد که آیا میزان احساس ناامنی اجتماعی و اقتصادی همسران ایثارگر در ابعاد و زمینههای مختلف در مقایسه با زنان عادی کمتر است؟ روش تحقیق، پیمایشی و جامعهی آماری، کلیهی همسران خانوادههای ایثارگر (شهید، جانباز و آزاده) و نیز همسران عادی همجوار آنان در شهرهای استان خراسان رضوی است. حجم نمونه 1176 نفر است که نیمی از ...  بیشتر