بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

بهرام رنجبریان؛ کاظم ذبیح زاده؛ مجتبی براری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 155-180

چکیده
  امروزه مصرف به یکی از اساسی ترین مفاهیم جامعه مدرن تبدیل شده است، به گونه ای که می توان آن را پدیده ای اجتماعی تلقی نمود که نیازهای چندگانه افراد را برآورده می سازد. با وجود چنین اهمیتی، در مورد الگوهای مصرفی زنان در ایران به وی‍ژه دانشجویان دختر،اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی الگوی مصرف منزلت ...  بیشتر