کارآفرینی
مفهوم‌سازی مؤلفه‌های مدل پایداری کسب‌وکارهای زنان در شهرستان بهبهان

فاطمه علی نژاد؛ مرتضی اکبری؛ نعمت اله شیری

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 717-741

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.340568.1008184

چکیده
  زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت، نقش بارزی در توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی دارند؛ بنابراین باید در جهت ارائۀ سازوکارهایی برای تقویت نقش آنان در جامعه اقدام کرد. پژوهش حاضر با هدف مفهوم‌سازی مؤلفه‌های مدل پایداری کسب‌وکارهای زنان در شهرستان بهبهان انجام گرفت. در این مطالعه، از پارادایم کیفی و روش نظریۀ بنیانی بهره گرفته شد. برای این منظور، ...  بیشتر

کارآفرینی
ارائۀ چارچوبی برای ورود زنان به حوزۀ کسب‌ ‌وکارهای خانوادگی

رویا کرامت؛ رسول عباسی؛ محمدرضا فلاح

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.331068.1008085

چکیده
  در عصر حاضر یکی از کسب‌وکارهایی که بدان توجه شده، کسب‌وکارهای خانوادگی است. با توجه به این‌که راهکارها و عوامل مؤثر برای ورود زنان به کسب‌وکارهای خانوادگی شناسایی نشده‌اند، برآن شدیم تا تحقیقی برای تسریع ورود زنان به این مشاغل انجام دهیم. هدف پژوهش حاضر ارائۀ چارچوبی جهت ورود زنان به حوزۀ کسب‌وکارهای خانوادگی است. رویکرد پژوهش ...  بیشتر

خانواده و راه کارهای توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

پروانه گلرد

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1388

چکیده
  توجه به استعداد و نقش زنان در توسعه‌ی کشورها ضرورت دارد. بسیاری از دولت‌ها در بحران‌های اقتصادی توانسته‌اند با اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی و با بهره‌مندی از نیرویِ کار زنان ‌بر بحران‌های جامعه‌ی خود فایق آیند و در مسیر توسعه موفق شوند. تئوری‌های اجتماعی بیان می‌دارند که محیط کار، خانواده و ساختار زندگی اجتماعی بر دسترسی زنان ...  بیشتر