دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 483-640 
3. تقاطع جنسیت و خانواده؛ فهم زنانه از ازدواج و زندگی خانوادگی

صفحه 499-524

وحید قاسمی؛ سمیه عرب‌خراسانی؛ علی ربانی خوراسگانی


5. تأملی بر تحول پارادایمی مسئلۀ «مادری» در اندیشۀ فمینیستی

صفحه 551-579

مریم رفعت‌جاه؛ ابوعلی ودادهیر؛ شیوا علی‌نقیان


6. استرس و خشونت فیزیکی مردان علیه زنان: یک تحقیق کیفی

صفحه 581-602

حسین بنی‌فاطمه؛ محمد عباس‌زاده؛ محمدباقر علیزاده‌اقدم؛ نیّر محمدپور


8. بررسی تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعۀ دموکراسی

صفحه 621-640

مسعود نیکوقدم؛ محدثه قلی‎زاده امیرآباد؛ عبدالله خوشنودی