نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

از آنجا که حجاب در دین اسلام و کشور ایران به عنوان یک کشور اسلامی جایگاه ویژه ای دارد و علاوه بر آن نیز اثرات بسزای اقتصادی و فرهنگی در زندگی فردی و اجتماعی دارد. این مطالعه با استفاده از داد ه های دوره زمانی 1369-1399الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل (ADIS) را برای چهار نوع کالای حجاب- چادر مشکی، چادر نخی، مانتو، روسری و شال- در ایران با استفاده از روش پانل دیتا به صورت تک معادله ای و سیستمی برآورد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به معیار خوبی برازش مدل سیستمی نسبت به تک معادله ای دارای قدرت توضیح دهندگی بالاتری بوده است. در نهایت نیز نتایج بیان می‌کند که با افزایش درآمد مردم تمایل آن‌ها به سوی کالای حجاب با کیفیت بالاتر می‌روند که این باعث افزایش سهم مخارج کالاهای حجاب می‌شود. با مقایسه کشش‌ها در هر دو برآورد می‌توان به این نتیجه رسید که سهم مخارج کالای روسری و مقنعه به تغییرات درآمد حساس‌تر می‌باشد.

کلید واژه‌ها: سیستم تقاضای تقریباً ایده آل؛ پانل دیتا؛ حجاب؛ کشش؛ الگوی اسلامی

کلید واژه‌ها: سیستم تقاضای تقریباً ایده آل؛ پانل دیتا؛ حجاب؛ کشش؛ الگوی اسلامی

کلید واژه‌ها: سیستم تقاضای تقریباً ایده آل؛ پانل دیتا؛ حجاب؛ کشش؛ الگوی اسلامی

کلید واژه‌ها: سیستم تقاضای تقریباً ایده آل؛ پانل دیتا؛ حجاب؛ کشش؛ الگوی اسلامی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic study of the hijab product using the ADIS model

نویسنده [English]

  • Atieh Honardoust

Isfahan Uiversity

چکیده [English]

Hijab has special place in Islam and Iran and in addition, it has an economic and cultural impacts in individual and social life. In this paper we use data in period time 1369-1399 and estimate the demand function`s four Hijab goods: black Chador, cotton Chador, gown and scarf with ADIS method and used panel data and one equation model and systematic model. The research show the systematic model is better than one equation for the explanatory power. Finally the results show if income increase people ask to wear high quality Hijab goods that it will increase expenditures of Hijab goods. We compare elastic in systematic model with one equation model and understand expenditures of scarf is sensitive to changes in income.

Hijab has special place in Islam and Iran and in addition, it has an economic and cultural impacts in individual and social life. In this paper we use data in period time 1369-1399 and estimate the demand function`s four Hijab goods: black Chador, cotton Chador, gown and scarf with ADIS method and used panel data and one equation model and systematic model. The research show the systematic model is better than one equation for the explanatory power. Finally the results show if income increase people ask to wear high quality Hijab goods that it will increase expenditures of Hijab goods. We compare elastic in systematic model with one equation model and understand expenditures of scarf is sensitive to changes in income.

Hijab has special place in Islam and Iran and in addition, it has an economic and cultural impacts in individual and social life. In this paper we use data in period time 1369-1399 and estimate the demand function`s four Hijab goods: black Chador, cotton Chador, gown and scarf with ADIS method and used panel data and one equation model and systematic model. The research show the systematic model is better than one equation for the explanatory power. Finally the results show if income increase people ask to wear high quality Hijab goods that it will increase expenditures of Hijab goods. We compare elastic in systematic model with one equation model and understand expenditures of scarf is sensitive to changes in income.

Hijab has special place in Islam and Iran and in addition, it has an economic and cultural impacts in individual and social life. In this paper we use data in period time 1369-1399 and estimate the demand function`s four Hijab goods: black Chador, cotton Chador, gown and scarf with ADIS method and used panel data and one equation model and systematic model. The research show the systematic model is better than one equation for the explanatory power. Finally the results show if income increase people ask to wear high quality Hijab goods that it will increase expenditures of Hijab goods. We compare elastic in systematic model with one equation model and understand expenditures of scarf is sensitive to changes in income.

Hijab has special place in Islam and Iran and in addition, it has an economic and cultural impacts in individual and social life. In this paper we use data in period time 1369-1399 and estimate the demand function`s four Hijab goods: black Chador, cotton Chador, gown and scarf with ADIS method and used panel data and one equation model and systematic model. The research show the systematic model is better than one equation for the explanatory power. Finally the results show if income increase people ask to wear high quality Hijab goods that it will increase expenditures of Hijab goods. We compare elastic in systematic model with one equation model and understand expenditures of scarf is sensitive to changes in income.

Hijab has special place in Islam and Iran and in addition, it has an economic and cultural impacts in individual and social life. In this paper we use data in period time 1369-1399 and estimate the demand function`s four Hijab goods: black Chador, cotton Chador, gown and scarf with ADIS method and used panel data and one equation model and systematic model. The research show the systematic model is better than one equation for the explanatory power. Finally the results show if income increase people ask to wear high quality Hijab goods that it will increase expenditures of Hijab goods. We compare elastic in systematic model with one equation model and understand expenditures of scarf is sensitive to changes in income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almost ideal demand system
  • Panel data
  • Hijab
  • Elastic
  • Islamic model