شناسایی مشاغل درآمدزا برای زنان روستایی و تعیین نیازهای آموزشی و مهارتهای متناسب با آن

فریده آل آقا

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  هدف از این تحقیق شناسایی توانایی های بالقوه و بالفعل زنان روستایی سه استان شمالی کشور (گلستان،گیلان و مازندران) از طریق شناسایی مشاغل درآمدزای آنان بود. این مشاغل توسط خود زنان روستایی و در پاسخ به سؤالات پرسشنامه اعلام شد. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی – پیمایشی است که درباره یک نمونه 1328 نفری از زنان 10 سال به بالای روستاهای ...  بیشتر