رابطه بین جامعه پذیری جنسیتی ، منابع در دسترس زنان و رابطه خانوادگی باخشونت علیه زنان در تهران:

منصوره اعظم آزاده؛ راضیه دهقان فرد

دوره 4، 1-2 ، شهریور 1385

چکیده
  پژوهش‏هایی که تا‏کنون در زمینه خشونت علیه زنان انجام گرفته به این واقعیت که خشونت خانگی از اختلال در تعاملات سالم اجتماعی و خانوادگی و عدم دسترسی به منابع با ارزش نتیجه می‌شود کمتر توجه نموده‌اند. بنابراین در این مقاله سعی می‏شود علاوه بر توجه به عواملی همچون شکل روابط در خانواده جهت‏یاب، شیوه جامعه پذیری نقش‌های جنسیتی در خانواده ...  بیشتر

آگاهی از نابرابری جنسیتی : مدلی برای سنجش میزان شناخت از نابرابری های جنسیتی

منصوره اعظم آزاده

دوره 3، شماره 2 ، مرداد 1384

چکیده
  رویکردهای معاصر گرچه به تضعیف هویت و آگاهی طبقاتی رای می دهند در مقابل به تقویت جنسیت به عنوان جنبه فعال و سیاسی آن می پردازند. رشد آگاهی در زنان و هویت یابی زنانه بخشی به درگیری آنها در تعاملات اجتماعی و حوزه عمومی و بخش دیگر به فعالیت های آگاهی بخش جنبش های زنان نسبت داده می شود. باور عمومی بر این است که حتی زنانی که به نحوی این حرکت ...  بیشتر