کلیشه های جنسیتی سریال های تلویزیونی ایرانی سال 1383

سهیلا صادقی فسایی؛ شیوا کریمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1384

چکیده
  برنامه های تلویزیونی خواه آشکار، خواه نهان مملو از گفتمان های جنسیتی هستند. اینکه ما به عنوان زن یا مرد کیستیم و چگونه باید در فضاهای مختلف رفتار کنیم، بخشی از فرهنگ جنسیتی است که توسط نهادهایی چون رسانه بازتولید می شود. در عصر فراواقعیت که تمایز میان امر واقع و مجاز مخدوش گشته است بازنمایی های جنسیتی در سریالهای تلویزیون اهمیت افزون ...  بیشتر