رابطه ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی

باقر ساروخانی؛ محمد امیرپناهی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1385

چکیده
  در این مقاله رابطه بین ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی افراد در بزرگسالی در میان نمونه‏ای391 نفری از افراد بالای 25 سال ساکن تهران بر اساس روش پیمایش مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه بررسی این مساله‏ است که چگونه افراد از طریق فرایند جامعه‌پذیری تبدیل به افراد بزرگسالی می‌شوند که مشارکت اجتماعی آنها می‌تواند به ...  بیشتر