عوامل اجتماعی- اقتصادی و جمعیت‌شناختی مؤثر بر باروری در مناطق روستایی شهرستان نجف‌آباد

جواد میرمحمدصادقی؛ اکبر توکلی؛ فریبا واحدسعید

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل اجتماعی- اقتصادی و جمعیت‌شناختیِ مؤثر بر باروری در مناطق روستایی شهرستان نجف‌آباد است. نمونه‌ی مورد مطالعه شامل 415 زن شوهردارِ روستایی (10 تا 49 ساله) است که در زمان انجام تحقیق (1386) در وضعیت اولین ازدواج قرار دارند و دارای حداقل یک فرزند زنده هستند. برای تحلیل، از یک مدل رگرسیونِ چندمتغیره استفاده ...  بیشتر