تبیین نقش ویژگی‌های فردیِ مؤثر بر اشتغال دانش‌آموختگان دختر آموزش عالی (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- اهواز)

بهمن خسروی‌پور؛ محمدرضا سلیمانپور

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1389

چکیده
  مطالعه‌ی حاضر به‌منظور تبیین نقش ویژگی‌های فردیِ مؤثر بر اشتغال دانش‌آموختگانِ دخترِ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام می‌گیرد. این تحقیق از نوع کاربردی است و با استفاده از روش علی- ارتباطی صورت می‌پذیرد. با توجه به هدف تحقیق، متغیرهای مستقل آن ویژگی‌های فردی دانش‌آموختگان است که در این‌جا در دو گروه ویژگی‌های روان‌شناختی ...  بیشتر