خود-کنترلی، جنسیت و تأثیر آن بر رفتارهای انحرافی

اکبر علیوردی¬نیا؛ صالح صالح¬نژاد

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 5-26

چکیده
  الگوها و سبک‌های متفاوت جرم نشان می‌دهد که جرم پدیده جنسیتی است. مطالعه حاضر با هدف تبیین شکاف‌های جنسیتی در رفتارهای انحرافی با استفاده از نظریه عمومی جرم به بررسی نقش خود-کنترلی در رفتارهای انحرافی پسران و دختران می‌پردازد. تحقیق حاضر با روش پیمایشی و با نمونه آماری 420 نفری از دانشجویان دانشگاه ارومیه که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول ...  بیشتر