موفقیت تحصیلی دختران : مطالعه عوامل غیرشناختی

یاسمین عابدینی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  به منظور بررسی رابطه راه های مقابله تنیدگی با پیشرفت تحصیلی و جایگاه اجتماعی - اقتصادی نوجوانان دختربه عنوان متغیر مهم غیرشناختی ، تعداد 328 دانش آموز دختر پایه سوم راهنمایی با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از مدارس راهنمایی جنوب، مرکز و شمال شهر تهران انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون مقابله با بحران و معدل آزمودنی ها گرد آوری ...  بیشتر