آسیب‌شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران

محسن خلیلی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1386

چکیده
  جامعه ایران معاصر، در حال گذار از نگرش‌های سنتی به ایستارهای نوین است. ویژگی دوران گذار، بهم ریختگی اوضاع عمومی جامعه و آشفتگی‌های کرداری و اندیشه‌ای است. ساختار سیاسی به همراه ساختارهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، نیز به عنوان بخشی از جامعه، در حال گذار از اقتدار سنتی به اقتدار عقلانی و قانونی است. مشارکت سیاسی به‌عنوان چهره عینی ...  بیشتر