تحلیلی بر میزان مشارکت زنان در تشکل‌های سیاسی کشور در سال 1385

زهرا پیشگاهی¬فرد؛ مژگان دستوری؛ سودابه ابراهیمی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  چکیده: احزاب به‌عنوان یک نهاد مدنی در جامعه وظیفه‌ی سهیم‌کردن افراد در قدرت سیاسی کشور را بر عهده دارند، بنابراین می‌توانند در سلامت سیستم توزیع قدرت و جلوگیری از انحصار قدرت در دست گروه یا قشر خاص و در نهایت اصلاح ساختار حکومتی و اداره‌ی کشور بسیار مهم باشند. در این پژوهش میزان مشارکت سیاسی زنان در سطوح مختلف ارکان حزبی کشور را ...  بیشتر

بررسی تأثیر جنسیت در گفتمان

سوسن باستانی؛ مژگان دستوری

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  یکی از بحث‌هایی که در حوزه معرفت و فهم متون دینی مطرح است تأثیر عوامل پنهان بر مرحله فهم و اندیشه است. این عوامل را می‌توان به سطح معیشت افراد، خلقیات و روحیات، سن مترجم یا مفسر، میزان استعداد مترجم یا مفسر و یا سطح آگاهی از فرهنگ بومی و قومی و همچنین جنسیت توسعه داد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان به ‌بررسی ترجمه برخی از ...  بیشتر