بررسی صحت و سقم کلیشه‌های منفی زنان در سازمان‌ها

آرین قلی¬پور؛ امین بلاغی اینالو؛ میثم قاسمی؛ مهدی روحی خلیلی

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  یکی از مسائل پیش روی زنان در سازمان‌های ایران، کلیشه‌های رسوب‌گذاری شده از دوران گذشته است. بسیاری از این کلیشه‌های منفی نسبت به زنان را مردان ساخته‌اند و شاید از اثرات آن کلیشه-سازی‌هاست که کارایی و اثربخشی زنان در سازمان‌ها نسبت به مردان پایین بنظر می‌آید. در این تحقیق تلاش می‌شود کلیشه‌های متداول در رابطه با تعهد سازمانی، ...  بیشتر