نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیست

حسین اکبری

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 27-56

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.30574

چکیده
  توسعه پایدار، توسعهای است که نیازهای نسل‌های کنونی را بدون خدشه وارد کردن به توانایی نسل‌های آینده در تأمین احتیاجاتشان برآورده کند. یکی از الزامات اساسی توسعه پایدار استفاده صحیح از منابع موجود می‌باشد. مقاله حاضر به بررسی نقش زنان در توسعه پایدار در بعد زیست محیطی به‌عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار (در کنار ابعاد اقتصادی ...  بیشتر