نیاز برآورده نشده بهداشت بارداری و تعیین کننده های آن در میان زنان کُرد شهر مهاباد

حاتم حسینی؛ امیر عرفانی؛ سلیمان پاک سرشت؛ بِلال بگی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 65-86

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2012.28688

چکیده
  نیاز برآورده‌نشده شکاف بین ایده آل ها و رفتار باروری زنان را نشان می دهد. هدف از این مقاله اندازه‌گیری و بررسی تعیین کننده های این نیاز در میان زنان کُرد 49-15 ساله ی همسردار شهر مهاباد است. این پژوهش با استفاده از داده‌های پیمایش باروری مهاباد در فروردین 1391 و با انتخاب نمونه‌ای بالغ بر 700 خانوار انجام شده است. بر پایه‌ی این بررسی، میزان ...  بیشتر