جمعیت شناسی
الگوی تفاوت جنسی مرگ‏ و میر در ایران طی سال‏های 1385ـ1394

عباس عسکری ندوشن؛ محمد ساسانی‌پور؛ مجید کوششی؛ اردشیر خسروی

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 415-438

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2018.262595.1007462

چکیده
  چرخة عمر و سبک زندگی متفاوت مرد و زن در جمعیت‏های انسانی همواره تفاوت‏های جنسیتی مهمی را در مرگ دو جنس پدید آورده است. مطالعة حاضر، الگوهای علت‌ـ سن شکاف جنسی مرگ‏ومیر در ایران و روند تحولات آن را در ایران طی یک دهة اخیر بررسی می‏کند. داده‏های مطالعه، از سامانة ثبت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شده و پس از ارزیابی و ...  بیشتر