روانشناسی
مقایسۀ بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست خانواده با زنان دارای سرپرست

محمود جمالی؛ مژگان سپاه منصور؛ معصومه فلاحیان

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1392، ، صفحه 531-542

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.50285

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی مقایسۀ بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست خانواده و زنان دارای سرپرست شهر تهران انجام شد. پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی‌ـ مقطعی بود. جامعۀ آماری این پژوهش را زنان سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و زنان دارای سرپرست در شهر تهران در سال 1391 تشکیل دادند. نمونۀ آماری پژوهش 280 نفر شامل 140 نفر از زنان ...  بیشتر