مطالعات زنان
اشتغال زنان، نشاط زناشویی و گرایش به طلاق (مطالعۀ موردی: متأهلان شهر تهران)

فاطمه مدیری؛ علی رحیمی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 451-475

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60964

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی تأثیر اشتغال زنان بر پایداری خانواده، به مقایسۀ خانواده‏های تک‏شاغل و خانواده‏های هر‌دو شاغل پرداخته است. جامعۀ آماری این پیمایش، زنان و مردان متأهل شهر تهران است و به شیوۀ نمونه‏گیری خوشه‏ای چند‌مرحله‏ای هزار و 736 نمونه از 50 حوزۀ شهر تهران انتخاب شد و در تجزیۀ تحلیل نهایی به کار گرفته شد. نتایج این ...  بیشتر