مطالعات زنان
تحلیل ارتباط میان نرخ اشتغال زنان و میزان باروری (مطالعۀ موردی: ایران)

محمد حسن فطرس؛ مریم نجمی؛ عباس معمارزاده

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 311-325

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2017.230655.1007176

چکیده
  یکی از تحولات بزرگ‌ صورت‌گرفته طی دهه‏های اخیر، افزایش چشمگیر مشارکت زنان در عرصه‏های اقتصادی و اجتماعی بوده و در این راستا رابطۀ میان مشارکت زنان در بازار کار به‌عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار در رشد اقتصادی و نرخ‏های باروری به‌منزلۀ عاملی مؤثر در رشد جمعیت مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این مسئله، که رابطۀ بین اشتغال زنان ...  بیشتر