رابطة گرایش‌های فمنیستی با خودشیءانگاری، درونی‏ سازی لاغری ایدئال و هویت جنسی (مطالعة موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار)

ندا نصر؛ علی محمد ناعمی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 469-486

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2020.279726.1007626

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة گرایش‌های فمنیستی با خودشیء‏انگاری، درونی‌سازی لاغری ایدئال و هویت جنسی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل 1856 نفر دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال تحصیلی 1396ـ1397 بود که با استفاده از جدول مورگان 318 نفر به ...  بیشتر