تأثیر جنسیت مدیران ارشد بر نگه‏ داشت وجه نقد شرکت: آزمون تجربی نظریه ‏های ذخیرۀ احتیاطی و نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران

روح اله عرب؛ محمد غلامرضاپور؛ پوریا کاظمی؛ هومن آدمن

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 131-150

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2020.294958.1007771

چکیده
  شناسایی عوامل مؤثر بر نگه‏داشت وجه نقد اهمیت زیادی دارد، زیرا کسری یا مازاد در نگه‏داشت وجه نقد می‏تواند شرکت‏ها را با مشکلات زیادی رو‌به‌رو کند. نتایج پژوهش‏های اخیر نشان داد که یکی از عوامل تأثیرگذار بر نگه‏داشت وجه نقد، جنسیت مدیران است که در‌خصوص چگونگی این تأثیر دو نظریة رقیب در ادبیات مالی و حسابداری مطرح شده است. ...  بیشتر